OBCHODNÉ a ZÁRUČNÉ PODMIENKY.
IČO: 43910467, DIČ: 2022512811 , IČ DPH: SK2022512811

 1. Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné ustanovenia upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom  internetového obchodu je CHLADOM, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúci ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru a to aj formou elektronickej objednávky a potvrdením súhlasu obchodných podmienok v eshope. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).  Ak nebude uvedené tel.číslo bude akceptovaná len platba predom na účet alebo poštovou zloženkou a odoslaný tovar bude až po pripísaní platby. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

V týchto obchodných podmienkach sa používa pojem kúpna zmluva, ktorý označuje aj prípadnú zmluvu o dielo – a to v prípade, že predmetom objednávky je montáž objednaného zariadenia alebo samostatná montáž.

 1. Objednávka

Predávajúci je oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom ako napríklad emailom alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu kupujúci odmietne uskutočniť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Predávajúci potvrdí objednávku na emailovou adresu kupujúceho alebo potvrdenie oznámi telefonicky po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

 1. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:  kupujúci môže objednávku stornovať kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky je možné uskutočniť storno iba vtedy, keď predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
V prípade stornovania záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním – ak to predávajúci požaduje.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť  v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru alebo náklady za realizáciu či doručenie objednávky a zákazník zmenu ceny neakceptuje. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Pokiaľ kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny uhradil, bude mu spať prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 20 pracovných dní.

 1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke, jeho popis, funkcie, technické údaje a parametre sú uvedené priamo v zmluve alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v príbalovom letáku – popise (návodu k obsluhe). Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na webových stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách vychádzajúcich z údajov výrobcu s tým, že výrobca si vždy vyhradzuje právo učiniť technické zmeny na výrobku. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov či iných zmluvných subjektov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach
internetového obchodu sú uvádzané vrátane DPH a informatívne sú uvedené ceny aj bez DPH.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar alebo službu cenu uvedenú v objednávke, prípadne cenu uvedenú v potvrdení objednávky s ktorou kupujúci vyslovil súhlas.

Predávajúci sa zaväzuje, že svojím odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade zo špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Tovar je majetkom predávajúceho do doby, kým nie je zákazníkom v plnej výške uhradený.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho – kupujúci má právo podľa ustanovení odst. 7 § 53 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 7-tich dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba – spotrebiteľ (nie na IČ).
Písomne nás kontaktujte, ak žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo objednávky a dátum
nákupu. Tovar pošlite späť na adresu prevádzky a to pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:
• tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale
• tovar musí byť nepoškodený
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• s originálnym dokladom o kúpe

Tovar musí byť doručený vo vyššie uvedenej lehote, do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

 1. Spôsob platby

Kupujúci môže uhradiť za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • Okamžitá platba platobnou kartou VISA, VISA Electron a MasterCard cez platobnú bránu GB WebPay.
  •  prevodom na účet – pri platbe prevodom na účet bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky o stave objednávky (viď vyššie) a budú mu poskytnuté všetky potrebné údaje pre prevod čiastky na účet predávajúceho. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho, bude zákazník kontaktovaný a po dohode mu bude tovar neodkladne odoslaný na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
  • dobierka – platba pri doručení tovaru kuriérom na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
  • poštovou poukážkou na účet predávajúceho

 

 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 • Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri  objednávke, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

V prípade, ak kupujúci uskutoční úhradu dopredu a predávajúci nieje schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci neodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom).
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 1. Dodacie podmienky

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od  2 do 14 dní od dátumu objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. Presný termín dodania bude upresnený pri potvrdení objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje predanie tovaru prvému prepravcovi prípadne pri osobnom vyzdvihnutí predaní tovaru kupujúcemu. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci.

Tovar je možné po tel. dohovore  si osobne vyzdvihnúť kedykoľvek na adrese prevádzky – Pondelok až Piatok od 10:00 do 16:00 hod.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a  v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade objavenia poškodení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať, prípadne spísať reklamačný protokol o porušenosti zásielky priamo s dopravcom!
Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a k neskoršej reklamácií o porušenosti obalu zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky.
Na kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na veci okamžikom prevzatia tovaru (predmetu zmluvy).

 1. Záruka, reklamácia a servis

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa obecne záväzných právnych predpisov. Ak nieje uvedené u daného tovaru inak, je záručná doba na tovary všetkých značiek 24 mesiacov pre spotrebiteľa.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho pri osobnom odbere či od dopravcu potvrdením prepravného (dodacieho) listu kupujúcim.

Ponúkame Vám predĺženú záruku na klimatizácie kúpené a nainštalované našou spoločnosťou. Klimatizačné zariadenie sa musí servisovať minimálne raz za rok, v prípadoch že sa používa klimatizácia aj na kúrenie odporúčame servis klimatizácie dva krát do roka. Pre získanie záruky je potrebné vykonávať každoročný servis našou spoločnosťou, ktorá sa zaznamená do záručného listu.

Záruka sa vzťahuje iba na zariadenia odborne nainštalované predávajúcim, alebo ním poverenej firmy, prípadne iným odborníkom ktorý je na montáž daného zariadenia spôsobilý registrovaný  a s prideleným čislom SZCHKT. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Spôsobilou osobou (firmou) inštalovať klimatizačné zariadenia je SZČO alebo zamestnanec firmy, ktorý má dosiahnuté minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore chladiar-mechanik chladiarenských zariadení, ukončené výučným listom. Má povolenie manipulovať s chladiacimi plynmi, ktoré preukáže identifikačným číslom povolenia. Spôsobilá osoba je povinná doplniť potrebné množstvo chladiacej zmesi podľa technickej dokumentácie zohľadňujúc dĺžku použitých potrubí medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Spôsobilá osoba je povinná dodržať postupy pri montáži zariadenia podľa technickej špecifikácie výrobcu pre dané zariadenie.

Kupujúci je povinný do 3 dní od inštalácie zaslať predávajúcemu vyplnený a potvrdený záručný list, potvrdený pečiatkou a podpisom spôsobilej osoby zodpovednej za montáž klimatizačného zariadenia. Kópiu  záručného  listu dodá predávajúci kupujúcemu spolu s dodaním tovaru.

V prípade inštalácie zariadenia inou firmou alebo osobou, než predávajúcim je miestom uplatnenia reklamácie vždy prevádzka predávajúceho.

Ak kupujúci splnil záručné podmienky, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť opravu zariadenia. V prípade, že predávajúci identifikuje poruchu, ktorej rozsah je väčší a uzná zariadenie za neopraviteľné, je povinný kupujúcemu zabezpečiť rovnaké zariadenie, alebo po dohode s predávajúcim zariadenie s rovnakými hodnotovými vlastnosťami.

Pracovníci prevádzky po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru. V prípade, že bol tovar na opravu odoslaný prepravnou službou, bude po telefonickej dohode zaslaný späť na adresu zákazníka. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená (Závada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou apod.), predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady s tým spojené. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť neodkladne, najneskôr však do 14-tich dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný kupujúcemu. Reklamovať tovar nieje možné z dôvodu nepresných fotografií uvedených na internetových stránkach obchodu predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzavretie kúpnej zmluvy a to najlepšie predložením dokladu o nákupe – faktúry, ďalej záručného listu a podrobne popísať vadu výrobku. Ak od inštalácie zariadenia ubehlo viac ako dvanásť mesiacov, je potrebne preukázať aj doklad o servisnej kontrole. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane všetkých manuálov, iného prípadného príslušenstva a podobne, pokiaľ je to možne aj zabalený v pôvodnom obale. Pri stanovení počiatku plynutia záručnej doby bude predávajúci vychádzať zo svojej evidencie (potvrdený dodací list).

Záruka sa vzťahuje na výrobné kazy výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou či iným neodborným uvedením do chodu, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätím v rozvodnej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, že výrobca či ním poverený odborný servis preukáže, že kupujúci neoprávnene do výrobku zasiahol po odstránení pečate výrobcu, alebo, že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru.

Bezplatná záručná doba na zariadenie zaniká, ak neboli dodržané vyššie spomínané podmienky a taktiež ak nebol riadne vykonaný servis zariadenia oprávnenou osobou minimálne raz ročne.

 1. Ochrana osobných údajov

Tento internetový obchod sa vo svojej činnosti  riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných
údajov. Vaše dáta u nás uschované sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Vaše dáta môžu byť využité iba prevádzkovateľom internetového obchodu a to iba pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie zo zákazníkom.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte zo zhromažďovaním a používaním informácií
o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie z dátami.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eklima@eklima.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,  www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11.Zodpovednosť za škodu

 • Predávajúci je zodpovedný za poranenie osoby spôsobené produktom len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne alebo hrubou nedbalosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.

Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.

12.Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia režimom obchodného zákonníka (zákona číslo 513/1991 Sb., v platnom znení) alebo občianskym zákonníkom.

 • Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.